OBSZARY

PRAKTYKI

Pasja i zaangażowanie

Rodzaj prowadzonych przeze mnie spraw jest efektem specjalizacji w tym zakresie. Bycie skutecznym prawnikiem wynika z zaangażowania i pasji. Cieszy mnie, gdy w wyniku mojego zaangażowania i dobranej strategii procesowej zarówno na sali procesowej, jak i poza nią udaje się wypracować porozumienie lub wraz z Klientem osiągamy to, co było naszym zamierzeniem przed procesem.

PRAWO KARNE

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy z tej dziedziny jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. Pomoc w zakresie prawa karnego może okazać się przydatna w sytuacji, gdy klient zostaje posądzony o popełnienie takich czynów zabronionych jak na przykład pobicie, zabójstwo (umyślne bądź nie), naruszenie nietykalności cielesnej, porwanie, włamanie czy kradzież.

W wielu przypadkach zakres usług kancelarii adwokackiej obejmuje pomoc klientom w sprawach karnych, na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Postępowanie przygotowawcze
Pierwszym etapem każdej sprawy karnej jest postępowanie przygotowawcze, prowadzone przez organy ścigania (głównie Policja, prokuratura, CBŚ, CBA). Od momentu zatrzymania, jeszcze na etapie przygotowawczym, podejrzanemu przysługuje możliwość skorzystania z pomocy adwokata od spraw karnych. Po postawieniu zarzutów prokurator może skierować do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Z tego powodu udział adwokata już po zatrzymaniu podejrzanego jest kluczowy. W posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania adwokat przedstawia argumenty przeciwko zastosowaniu aresztu wobec podejrzanego. Adwokat składa też zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.  Tu zbierane są przede wszystkim informacje, które posłużą w dalszym postępowaniu.

Postępowanie sądowe
Działam jako obrońca i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w każdej instancji postępowania jurysdykcyjnego (sądowego) przed Sądem I instancji – Sądy Rejonowe i Okręgowe, w II instacji – Sądy Okręgowe i Apelacyjne oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym, a także w sprawach o wznowienie postępowania.. 
Po zebraniu wszystkich niezbędnych materiałów do procesu przychodzi pora na postępowanie sądowe. Na tym etapie sędzia musi się zapoznać z całym zgromadzonym materiałem, ponownie przesłuchiwani są również świadkowie. Zamknięciem postępowania jest wydanie wyroku.

Pomoc adwokata
Zarówno adwokat, jak i sam oskarżony na każdym z etapów prowadzonego postępowania ma prawo do pełnego dostępu do akt oraz wszystkich gromadzonych w czasie przygotowań do procesu dowodów. Dzięki ich znajomości ma szansę odpowiednio się do nich ustosunkować przed sądem.

PRAWO SKARBOWE

Pomoc w zakresie prawa karnego skarbowego może okazać się niezbędna w sytuacji, gdy klient kancelarii dopuścił się takich czynów zabronionych jak przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko: obowiązkom celnym i zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, obrotowi dewizowemu oraz organizacji gier hazardowych. 

Sprawy karno-skarbowe obejmują wykroczenia przeciwko prawu podatkowemu. Ich rodzaj oraz zakres kar regulowane są przez Kodeks skarbowy karny.

Zakres usług kancelarii adwokackiej — sprawy karno-skarbowe
Sprawy karno-skarbowe wszczynane są przede wszystkim w przypadku zaistnienia naruszenia zakazów czy nakazów prawa finansowego, dotyczących obszarów funkcjonowania Ministerstwa Finansów. Mówiąc jak najprościej, takie postępowanie sprawdzi się przy braku przestrzegania prawa podatkowego, celnego, dewizowego czy tego powiązanego z grami hazardowymi.
W sprawach karno-skarbowych uwzględniany jest przede wszystkim Kodeks karny skarbowy oraz Kodeks postępowania karnego pod warunkiem jednak, że zapisy w nim zawarte nie wykluczają tych z KKS.

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to gałąź prawa, która reguluje stosunki między podmiotami prywatnymi — rozumie się przez to relacje na linii osoba prywatna-przedsiębiorca, przedsiębiorca-przedsiębiorca lub osoba prywatna-osoba prywatna. Prawnicy zajmują się między innymi analizą umów zawartych przez klienta. Do usług prawniczych należy  również reprezentacja podczas postępowań sądowych toczonych z powództwa cywilnego. 

Zakres usług kancelarii adwokackiej — sprawy cywilne
Kancelaria adwokacka reprezentująca interesy swojego klienta przed sądem w zakresie prawa cywilnego, pomaga na wielu obszarach. Warto wiedzieć, że prawo cywilne można podzielić na:

 • prawo ogólne,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo majątkowe,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • prawo rolne.
  Zasady prawa cywilnego regulowane są przez wiele ustaw i kodeksów. W rozwiązywaniu spraw z tego zakresu brane są również pod uwagę rozporządzenia, zwyczaje oraz międzynarodowe ustawy.

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne dotyka prywatnej sfery życia. Jest to szczególnie drażliwa kwestia w sytuacji, gdy z różnych przyczyn dochodzi do sporów między członkami rodziny. Specjalista ds. prawa rodzinnego może wykonać takie czynności jak na przykład reprezentacja klienta przed organami administracji oraz sądami. Możliwe jest udzielenie wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej podczas postępowania rozwodowego czy o separację. 

Sprawy rodzinne i dotyczące prawa opiekuńczego rozpatrywane są przez sądy rodzinne. Ze względu na fakt, że wiele z nich dotyczy małoletnich i są to sprawy nierzadko trudne, wymagają zawsze indywidualnego podejścia do rozwiązania zaistniałego problemu.

Zakres usług kancelarii adwokackiej — sprawy rodzinne
Jakie sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego mogą być rozpatrywane przed sądem? Najczęściej są to sprawy rozwodowe, dotyczące separacji oraz podziału wspólnego majątku. Jeżeli małżeństwo ma dzieci, postępowanie obejmuje również ustalenie tego, z kim małoletni po rozstaniu rodziców mają zamieszkać.
Sprawy rodzinne obejmują również postępowanie alimentacyjne dotyczące ustalenia kontaktów z małoletnimi lub jeżeli istnieją uzasadnione okoliczności pozbawienia jednego z opiekunów władzy rodzicielskiej.
Ustalenie rodziny zastępczej, ustalenie lub wykluczenie ojcostwa oraz ustalanie spraw majątkowych małżonków w postaci intercyzy to również sprawy, które regulowane są przez prawo rodzinne i opiekuńcze.

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego regulującą, które prawa i obowiązki – oraz w jakiej części – przechodzą po śmierci właściciela na jego spadkobierców. Jeśli chodzi o ten obszar legislacyjny, to pracownicy kancelarii adwokackiej zajmują się pomocą w ustaleniu wszystkich osób uprawnionych do uzyskania spadku oraz części majątku spadkodawcy, jaka przysługuje każdemu z nich. Możliwe jest sporządzanie pism typowych dla tej gałęzi prawa. 

Sprawy spadkowe obejmują wszystko to, co jest związane z dziedziczeniem ustawowym, testamentem, zachówkiem czy wydziedziczeniem. Jednym słowem jest to wszystko to, co wiąże się z przekazaniem uzyskanego majątku przez daną osobę po jej śmierci.

Sprawy spadkowe — co warto o nich wiedzieć?
Zakres usług kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie cywilnym zawsze obejmuje sprawy spadkowe.
Gdy odchodzi człowiek, to wielka tragedia dla jego najbliższych, jednak załatwienie wszelkich formalności związanych ze spadkiem po nim jest niezwykle ważne. Jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament, wówczas kwestia dziedziczenia nie jest problematyczna (pod warunkiem że nie dochodzi do próby jego podważenia), a poszczególne dobra materialne i niematerialne uzyskują osoby wskazane w testamencie.
Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, wówczas stosowane są reguły ustawowego dziedziczenia, które określone zostały w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z nim, przy braku testamentu kolejność dziedziczenia przedstawia się w sposób następujący:

 • gdy zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych (potomków) do udziału w spadku powoływani są małżonek oraz rodzice spadkodawcy,
 • w sytuacji, gdy jeden z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, jego część przypada rodzeństwu spadkodawcy, w częściach równych. Gdy również rodzeństwo nie dożyje otwarcia spadku, do ich części powoływani są ich zstępni,
 • jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych, jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, a brak jest rodzeństwa spadkobierców oraz ich zstępnych, to udział żyjącego rodzica spadkodawcy oraz małżonka spadkodawcy wynosi po ½
 • udział małżonka spadkodawcy dziedziczącego razem rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy wynosi połowę spadku, a w przypadku braku wymienionych całość spadku przypada małżonkowi.
 • dziadkowie spadkodawcy dziedziczą wówczas, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie posiadał małżonka, dzieci, rodzeństwa, ani ich zstępnych, w sytuacji, gdy żyją wszyscy dziadkowie, dziedziczą oni w częściach równych, natomiast jeśli któryś z wstępnych (dziadków) nie dożyje otwarcia spadku, jego część jest dzielona pomiędzy jego zstępnych, w przypadku ich braku, spadek przypada w równych częściach pozostałym dziadkom,
 • kolejną grupą uprawnionych do dziedziczenia są dzieci małżonka spadkodawcy, powołani są oni do dziedziczenia w przypadku, gdy brak jest małżonka spadkodawcy oraz krewnych, powoływanych do dziedziczenia z ustawy. Dziecko małżonka spadkodawcy jest powoływane do dziedziczenia, gdy jego oboje rodziców nie dożyło otwarcia spadku,
 • ostatnim podmiotem powoływanym do dziedziczenia jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, w przypadku, gdy brak jest podmiotów wymienionych w powyżej, a jeśli gminy nie da się ustalić, to spadek przypada w całości Skarbowi Państwa.

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

Wypadek komunikacyjny, wypadek podczas wykonywania pracy, śmierć bliskiej osoby itp. to z pewnością traumatyczne wydarzenie. Zazwyczaj w takich sytuacjach liczy się na uzyskanie wsparcia finansowego tytułem odszkodowania; dzięki temu możliwe będzie ograniczenie złych konsekwencji oraz przynajmniej częściowy powrót do dawnego, normalnego życia. Specjaliści ds. prawa odszkodowawczego zajmują się reprezentacją osób pokrzywdzonych i uprawnionych do odszkodowania.

Odszkodowania i zadośćuczynienia — w jaki sposób sądy ustają ich wysokość? 

Zakres usług kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie cywilnym obejmuje również prowadzenie spraw dotyczących uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Warto skorzystać w tym przypadku z pomocy specjalistów, którzy szybciej i efektywniej wspomogą w dochodzeniu należnych roszczeń.

Jak sądy ustalają wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia?
Odszkodowanie ma charakter kompensacyjny, co oznacza, że Sąd ustala kwotę, jaką odpowiedzialny za szkodę powinien wyrównać straty, jakie poniósł poszkodowany. Co ważne, odszkodowanie ma rekompensować nie tylko straty, które poniosła osoba poszkodowana. Odszkodowania można dochodzić także w przypadku utraconych korzyści.
W odróżnieniu od roszczenia o wypłatę odszkodowania, które można oszacować jako rekompensatę poniesionych wydatków, w przypadku zadośćuczynienia pieniężnego sprawa jest trudniejsza, ponieważ nie można wycenić wartości życia i zdrowia, stanowiących dobra najważniejsze. Realizacja roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego następuje przez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Ze względu na to, że zadośćuczynienie jest kwestią związaną z postaniem szkody niemajątkowej, ustalenie jego wysokości w wielu przypadkach jest dość problematyczne. Przepisy nie określają wysokości zadośćuczynienia, dlatego sądy podejmując decyzję, biorą pod uwagę emocje i ból poszkodowanego domagającego się zadośćuczynienia oraz konsekwencję szkody w postaci urazów psychicznych, lęków, utraty pracy, utraty pozycji społecznej, stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego wyrażającego się w kalectwie, długotrwałości choroby i jej konsekwencji, wieku i wielu innych.

Powyższy zakres spraw nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli sprawa, którą chcielibyście Państwo zlecić, do prowadzenia w mojej Kancelarii nie została wymieniona, proszę o kontakt z Kancelarią Adwokacką w Zgierzu w celu doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

kancelaria adwokacja Zgierz łódzkie

Kancelaria Adwokacka Zgierz – Adwokat Zgierz

Zgierz, ul. Struga 23 lok. 609

+48 604 52 70 30

+42 717 71 26

+42 717 71 26

lex.karina@gmail.com

INFORMACJA RODO
INFORMACJA CIASTECZKA

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

Call Now Button